INFO ?IECI 2. Opis przedsi?orstwa: Biuro turystyczne oagiczne ?iat??zosta? za??ne w marcu 2008 roku. Jest to sp?? jawna, jej za??cielami s? Karol Wojto??artyna Siewierz i Mateusz Kohn. Kapita?zak?dowy sp?? wynosi 500 tys. z? Nasze przedsi?orstwo ma na celu ?iadczy?s?gi w zakresie turystyki, planowa?organizowa?raz przeprowadza?ycieczki po ca?j Polsce jak i Europie. 3. Oferta: - wycieczki objazdowo-krajoznawcze (poznawcze) - wczasy pobytowe (wypoczynkowe) - kolonie (dla zak?d??racy i nie tylko) - obozy m?dzie?we - wycieczki tematyczne ( z przewodnikami) koncowe ?ieciDane niezb?e do zg?szenia do KRS: - firma, siedziba i adres sp??, - przedmiot dzia?lno?i sp??, - nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)wsp??k??raz adresy wsp??k??lbo ich adresy do dor?e?? nazwiska i imiona os??powa?ionych do reprezentowania sp??, i spos??eprezentacji, - z??ne wobec s?u lub notarialnie po?iadczone wzory podpis??s??prawnionych do reprezentowania sp??. Zg?szenie sp?? w KRS wi?e poci?a za sob?nast?j?e koszty: - 750 z?op?ty s?owej - 500 z?op?ty za og?szenie o wpisie do rejestru w Monitorze S?owym i Gospodarczym